Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Algemene voorwaarden en privacybeleid

Het Brasschaats Mandoline-Orkest vzw (BMO) hanteert een aantal algemene voorwaarden voor verkoop van tickets of CD’s. Daarnaast hanteert het BMO een aantal regels inzake het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens die u hieronder in ons privacybeleid kan raadplegen.

Ticketverkoop

In eerste instantie even enkele voorwaarden over verkoop van tickets bij concerten die het BMO organiseert. (NB: wij zijn enkel verantwoordelijk en deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig bij evenement die het BMO zelf organiseert. Wij worden ook vaak gevraagd door andere organisatoren waardoor de verkoop en algemene voorwaarden van deze organisator worden gevolgd. Voor onze eigen concerten zijn op deze website tickets verkrijgbaar, bij andere organisatoren zal u worden doorverwezen.)

 • Tickets worden niet terugbetaald als de koper om één of andere reden het evenement niet (meer) kan bijwonen (ziekte, dubbele boeking etc), zelfs niet als deze voor aanvang van het concert worden terugbezorgd. Wel stellen we het op prijs als tickets worden terugbezorgd omdat we dan mogelijk mensen van een wachtlijst kunnen voorthelpen. (Ticketbestellingen horen trouwens bij de wettelijk voorziene uitzonderingen inzake herroepingsrecht.)
 • Mocht een evenement door het BMO als organisator worden afgelast, krijgt u uiteraard het volledige betaalde bedrag terug. (Het is wel mogelijk dat we een alternatief concert inrichten en u de keuze krijgt tussen terugbetaling of het nieuwe concert.)
 • Bij de verkoop van tickets is er sprake van twee tarieven: voorverkoop- en kassatarief. Bij voorverkoop moet er op voorhand worden betaald, kaarten worden klaargelegd aan de kassa. Indien de betaling nog niet is voldaan op de dag van de voorstelling, zal sowieso kassatarief worden toegepast.
 • Tickets doorgeven is uitdrukkelijk verboden overeenkomstig de wetgeving op verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen. Indien een ticket niet regulier wordt aangekocht behoudt het BMO zich voor de toegang tot het evenement te ontzeggen.

CD-verkoop

 • Tijdens de pauze van onze concerten en na de voorstelling kan u doorgaans aan een verkoopstand onze CD’s aankopen.
 • U kan ook één of meerdere CD’s aankopen via onze website. Daarbij worden wel verzendingskosten aangerekend. De CD of CD’s die u besteld via onze website worden u pas toegestuurd na betaling van het volledige saldo op onze rekening.
 • Indien u van uw aankoop wil afzien, kan u in dit geval beroep doen op het wettelijke herroepingsrecht.
  • Stuur uw CD(‘s) terug binnen de 14 dagen na ontvangst.
  • Het BMO zal u uw geld terugstorten. Normaal volledig, maar bij vaststelling van schade kan wel gebeuren dat er een aftrek van kosten gebeurt.

Privacybeleid

Het Brasschaats Mandoline-Orkest (BMO) vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BMO vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Deze doelen en type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Er geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BMO vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u, na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

BMO vzw

Heislag 34

2930 Brasschaat

info@brasschaatsmandolineorkest.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door BMO vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BMO vzw
 • het versturen van uitnodigingen, mails i.v.m. optredens en andere BMO gerelateerde activiteiten.
 • het versturen van nieuws vanwege derden, enkel ten behoeve van het informeren van activiteiten die rechtstreeks verband houden met de doelstelling van BMO vzw
 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • aankopen van tickets of Cd’s via de website van het orkest.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie

verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet aan derden , tenzij dit wettelijk verplicht  en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BMO gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijn

BMO vzw bewaart persoonsgegevens tot de sympathisant aangeeft dat hij niet meer wil gecontacteerd worden. Nadien worden die meteen verwijderd.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens BMO vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, recht op kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacystatement staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacystatement

BMO vzw kan haar privacystatement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23 september 2018. Oudere versies van ons privacystatement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.